FANDOM


Series overview

Season Episodes Southeast Asia (orthographic projection) Originally aired
Season premiere Season finale
  1 26 October 5, 2019 July 26, 2020

Episodes

Season 1 (2019–20)

Episode Vietnamese title Air date Aired on
1 "Dog's Best Friend" "Bạn thân của loài chó" October 5, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Boom Night" "Đêm pháo hoa"
2 "Power to the Puppies" "Chú chó đầu đàn" October 6, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Who the Dog Do You Think You Are?" "Anh nghĩ mình là ai vậy?"
3 "Walkies on the Wild Side" "Sống kiểu hoang dã" October 12, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"May Contain Nuts" "Âm mưu hạt hạch"
4 "Winter Funderland" "Vùng đất mùa đông vui nhộn" December 7, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Snow Day" "Ngày tuyết rơi"
5 "Perfect Match" "Cặp đôi hoàn hảo" October 13, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"All Fired Up" "Học làm lính cứu hỏa"
6 "Poetry Scam" "Ngâm thơ" October 19, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Crushed Out" "Phải lòng"
7 "Girls' Day Out" "Ngày mẹ con" October 20, 2019
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"The Woof Factor" "Nhân tố tài năng"
8 "The Nose Job" "Đánh hơi tội phạm" November 2, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
9 "My Fair Dolly" "Dolly thanh lịch" October 26, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Flea-Mageddon" "Chống lại bọ chét"
10 "A Right Royal Rumble" "Vụ náo loạn trên phố" October 27, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Dal-Martians" "Chó đốm ngoài hành tinh"
11 "A Date with Destiny… Dallas and Déjà Vu" "Cuộc hẹn với Destiny, Dallas và Déjà Vu" November 9, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"The Wow of Miaow" "Đạo Mèo"
12 "Fear Window" "Khung cửa đáng sợ" November 16, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"The Dog House" "Ban kiểm soát thú cưng"
13 "Long Tongue Day" "Ngày nóng thè lưỡi" October 18, 2019
(16:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Doggy Da Vinci" "Chú chó Da Vinci"
14 "London, We Have a Problem" "Luân Đồn chúng ta có rắc rối" October 18, 2019
(16:25 UTC+08:00)
15 "A Summer to Remember" "Mùa hè đáng nhớ" November 23, 2019
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
16 "It's My Party" "Bữa tiệc của tôi" February 17, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Fox in the Dog House" "Cáo đến ở nhà chó"
17 "Fetch" "Trợ lí Fetch" February 18, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Don't Push Your Luck" "Đừng quá liều lĩnh"
18 "The Curse of the Ferrydog" "Lời nguyền của người lái đò địa ngục" February 19, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"The Walls Are Alive" "Những bức tường sống đậy"
19 "Diamond Dogs" "Những chú chó kim cương" February 20, 2020
(12:00 UTC+08:00)
Disney Channel
"Ride Along" "Cảnh sát tập sự"
20 "Poodlewolf!" "Sói Poodle" February 21, 2020
(12:00 UTC+8)
Disney Channel
"The Longest Night" "Đêm dài nhất"
21 "Balancing Act" "Giữ thăng bằng trên cao" May 23, 2020
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"Dawkins Strikes Back" "Dawkins đình công"
22 "Poodlefall!" "Poodlewolf tử trận" May 24, 2020
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"Dotty Dancing" "Điệu nhảy ngớ ngân"
23 "Yappily Ever After" July 5, 2020
(09:30 UTC+8)
Disney Channel
"D-Factor"
24 "Dante's Inferno" July 12, 2020
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
"Better the De Vil You Know"
25 "The De Vil Wears Puppies" "De Vil bắt đàn chó" July 19, 2020
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
26 "Puppy Dreams" July 26, 2020
(09:30 UTC+08:00)
Disney Channel
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+